ČSN EN ISO 9000:2016
Úvodní norma k odvětvové problematice managementu kvality. ISO 9000:2015 popisuje základní principy systémů managementu kvality a specifikuje terminologii systémů managementu kvality. Dohromady s normami ISO 9001:2015, ISO 9004 a ISO 19011 tvoří koherentní soubor norem na systémy managementu kvality usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu.
Rychlá volba
Nová norma ČSN ISO 9000 : 2016
V září 2015 vyšlo novelizované vydání normy ISO 9000 : 2015 lze objednat zde v anglickém, francouzském nebo španělském jazyce. U nás v České republice byla norma ISO 9000 : 2015 vydána v únoru 2016 společně s normou ČSN EN ISO 9001 což jako při jejím minulém vydání ztíží přehlednost, protože se jedná o ČSN EN ISO 9000 : 2016 (lze objednat zde v českém jazyce)
Zásady managementu kvality norem řady ISO 9000
Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla vedena a řízena systematickým a transpa-rentním způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace, a to na základě potřeb zainteresovaných stran. Řízení organizace zahrnuje management kvality společně s dalšími disciplínami managementu.Bylo identifikováno osm zásad managementu kvality, které může vrcholové vedení používat pro vedení organizace ke zvýšení výkonnosti.
Přemět normy ČSN EN ISO 9000:2016
V této mezinárodní normě jsou popsány základní principy systémů managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny. Proti normě původní byly v této normě změněny překlady některých termínů. V předchozím vydání ČSN EN ISO 9000 byl při překladu termínu „quality“ použit jako preferovaný termín „jakost“ a jako dovolený termín „kvalita“. Vzhledem k vývoji tohoto oboru u nás i ve světě a vnímání pojmu i termínu širokou veřejností je preferován jednoznačně přirozenější překlad tohoto termínu jako „kvalita“ a proto v tomto vydání je preferovaný termín kvalita. Jakost je dovolený termín, aby bylo možné zavedené názvy měnit postupně. U překladu termínu „characteristic“ byl jako preferovaný termín stanoven termín „charakteristika“, protože v ČSN je tento překlad široce používán. V této technické normě oproti předchozímu vydání jsou přeloženy výrazy „people“ jako „lidé/osoby“, „personnel“ jako „pracovníci“, „employee“ jako „zaměstnanec“. .
Koho se týkají normy ISO 9000?
a) organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému managementu kvality
b) organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty splní,
c) uživatelů produktů,
d) všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány),
e) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, certifikační/registrační orgány),
f) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro tuto organizaci,
g) zpracovatelů souvisících norem.
8 zásad kvality jakosti
a) Zaměření na zákazníka
b) Vedení a řízení lidí (vůdčí role)
c) Zapojení lidí
d) Procesní přístup
e) Systémový přístup k managementu
f) Neustálé zlepšování
g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
h) Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy


Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9000 a 14001