IATF 16949
Toto první vydání IATF 16949 ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO/TS 16949:2002), které bylo technicky revidováno. Text v rámečcích je text ISO 9001:2015*). Doplňující požadavky, specifické pro toto odvětví průmyslu, jsou uvedeny mimo tyto rámečky. V této technické specifikaci slovo „musí“ (angl. „shall“) vyjadřuje požadavek. Slovo „má“ (angl. „should“) vyjadřuje doporučení**). Odstavce označené „POZNÁMKA“ slouží jako návod pro pochopení nebo objasnění příslušného požadavku. V případě použití sousloví „jako např.“ (angl. „such as“) jsou všechny návrhy uvedeny pouze jako návod.
Rychlá volba


Certifikace dle IATF 16949
Zákazníci - členové IATF uznávají certifikaci podle této technické specifikace, včetně případných specifických požadavků zákazníka, jestliže byla certifikace provedena podle systému certifikace IATF (viz „Pravidla pro uznávání certifikace IATF“).
Obsah normy IATF 16949
Předmluva
Poznámky k certifikaci
Úvod
0.1 Všeobecně
0.2 Procesní přístup
0.3 Vztah k ISO 9004
0.3.1 Návod IATF k IATF 16949
0.4 Kompatibilita s jinými systémy managementu
0.5 Cíl této technické specifikace
1 Předmět normy
1.1 Všeobecně
1.2 Aplikace
2 Normativní odkazy
3 Termíny a definice
3.1 Termíny a definice v automobilovém průmyslu
4 Systém managementu jakosti
4.1 Všeobecné požadavky
4.1.1 Všeobecné požadavky - Dodatek
4.2 Požadavky na dokumentaci
4.2.1 Všeobecně
4.2.2 Příručka jakosti
4.2.3 Řízení dokumentů
4.2.3.1 Technické specifikace
4.2.4 Řízení záznamů
4.2.4.1 Uchovávání záznamů
5 Odpovědnost managementu
5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu
5.1.1 Účinnost procesu
5.2 Zaměření na zákazníka
5.3 Politika jakosti
5.4 Plánování
5.4.1 Cíle jakosti
5.4.1.1 Cíle kvality - Dodatek
5.4.2 Plánování systému managementu jakosti
5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace
5.5.1 Odpovědnost a pravomoc
5.5.1.1 Odpovědnost za kvalitu
5.5.2 Představitel managementu
5.5.2.1 Představitel zákazníka
5.5.3 Interní komunikace
5.6 Přezkoumání systému managementu
5.6.1 Všeobecně
5.6.1.1 Dosažená úroveň systému managementu kvality
5.6.2 Vstup pro přezkoumání
5.6.2.1 Vstup pro přezkoumání - Dodatek
5.6.3 Výstup z přezkoumání
6 Management zdrojů
6.1 Poskytování zdrojů
6.2 Lidské zdroje
6.2.1 Všeobecně
6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik
6.2.2.1 Odbornost pro navrhování produktu
6.2.2.2 Školení/výcvik
6.2.2.3 Zaškolení na pracovišti
6.2.2.4 Motivace zaměstnanců a jejich odpovědnost
6.3 Infrastruktura
6.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení
6.3.2 Havarijní plány
6.4 Pracovní prostředí
6.4.1 Bezpečnost zaměstnanců při dosahování kvality produktu
6.4.2 Čistota provozních prostorů
7 Realizace produktu
7.1 Plánování realizace produktu
7.1.1 Plánování realizace produktu - Dodatek
7.1.2 Přejímací kritéria
7.1.3 Důvěrnost
7.1.4 Řízení změn
7.2 Procesy týkající se zákazníka
7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu
7.2.1.1 Zvláštní znaky určené zákazníkem
7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu
7.2.2.1 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu - Dodatek
7.2.2.2 Realizovatelnost výroby v organizaci
7.2.3 Komunikace se zákazníkem
7.2.3.1 Komunikace se zákazníkem - Dodatek
Obsah normy IATF 16949 - pokračování
7.3 Návrh a vývoj
7.3.1 Plánování návrhu a vývoje
7.3.1.1 Průřezový přístup
7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj
7.3.2.1 Vstup pro návrh produktu
7.3.2.2 Vstup pro návrh výrobního procesu
7.3.2.3 Zvláštní znaky
7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje
7.3.3.1 Výstupy z návrhu produktu - Dodatek
7.3.3.2 Výstup z návrhu výrobního procesu
7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje
7.3.4.1 Monitorování
7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje
7.3.6 Validace návrhu a vývoje
7.3.6.1 Validace návrhu a vývoje - Dodatek
7.3.6.2 Program výroby prototypu
7.3.6.3 Proces schvalování produktů
7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje
7.4 Nakupování
7.4.1 Proces nakupování
7.4.1.1 Shoda s předpisy
7.4.1.2 Rozvoj systému managementu kvality dodavatele
7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkem
7.4.2 Informace pro nakupování
7.4.3 Ověřování nakupovaného výrobku
7.4.3.1 Kvalita nakupovaného produktu
7.4.3.2 Monitorování dodavatelů
7.5 Výroba a poskytování služeb
7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb
7.5.1.1 Plán kontroly a řízení
7.5.1.2 Pracovní instrukce
7.5.1.3 Ověřování seřízení
7.5.1.4 Preventivní a predikční údržba
7.5.1.5 Management výrobních nástrojů
7.5.1.6 Plán sériové výroby
7.5.1.7 Zpětné informace ze servisu
7.5.1.8 Dohoda o servisu se zákazníkem
7.5.2 Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb
7.5.2.1 Validace procesů sériové výroby a poskytování služeb - Dodatek
7.5.3 Identifikace a sledovatelnost
7.5.3.1 Identifikace a sledovatelnost - Dodatek
7.5.4 Majetek zákazníka
7.5.4.1 Výrobní nástroje zákazníka
7.5.5 Ochrana výrobku
7.5.5.1 Skladování a skladové zásoby
7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení 7.6.1 Analýza systému měření
7.6.2 Záznamy o kalibraci/ověřování
7.6.3 Požadavky na laboratoře
7.6.3.1 Interní laboratoř
7.6.3.2 Externí laboratoř
8 Měření, analýza a zlepšování
8.1 Všeobecně
8.1.1 Identifikace statistických metod
8.1.2 Znalosti základních statistických pojmů
8.2 Monitorování a měření
8.2.1 Spokojenost zákazníka
8.2.1.1 Spokojenost zákazníka - Dodatek
8.2.2 Interní audit
8.2.2.1 Audit systému managementu kvality
8.2.2.2 Audit výrobního procesu
8.2.2.3 Audit produktu
8.2.2.4 Plány interních auditů
8.2.2.5 Kvalifikace interních auditorů
8.2.3 Monitorování a měření procesů
8.2.3.1 Monitorování a měření výrobních procesů
8.2.4 Monitorování a měření výrobku
8.2.4.1 Kontrola rozměrů a funkční zkoušky
8.2.4.2 Vzhledově významné položky
8.3 Řízení neshodného produktu
8.3.1 Řízení neshodného produktu - Dodatek
8.3.2 Řízení přepracovaného produktu
8.3.3 Informace zákazníkovi
8.3.4 Zvláštní uvolnění zákazníkem při odchylkách
8.4 Analýza údajů
8.4.1 Analýza a používání dat
8.5 Zlepšování
8.5.1 Neustálé zlepšování
8.5.1.1 Neustálé zlepšování organizace
8.5.1.2 Zlepšování výrobního procesu
8.5.2 Opatření k nápravě
8.5.2.1 Řešení problémů
8.5.2.2 Odolnost proti chybám
8.5.2.3 Dopad opatření k nápravě
8.5.2.4 Zkouška/analýza zamítnutého produktu
8.5.3 Preventivní opatření
Příloha A (normativní) Plán kontroly a řízení
A.1 Fáze plánu kontroly a řízení
A.2 Prvky plánu kontroly a řízení
8 zásad kvality jakosti
a) Zaměření na zákazníka
b) Vedení a řízení lidí (vůdčí role)
c) Zapojení lidí
d) Procesní přístup
e) Systémový přístup k managementu
f) Neustálé zlepšování
g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
h) Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9000 a 14001