ČSN EN ISO 9004 : 2018
V ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cílů systému managementu jakosti, než poskytuje ISO 9001, zejména při neustálém zlepšování celkové výkonnosti a účinnosti organizace, stejně jako její efektivnosti. ISO 9004 se doporučuje jako návod pro organizace, jejichž vrcholové vedení chce směřovat nad rámec požadavků ISO 9001 ve snaze neustále zlepšovat výkonnost. Norma však není určena pro účely certifikace ani pro smluvní účely. zATÍM BYLA PŘEVZATA POUZE V ANGLICKÉM JAZYCE. Na jejím překladu se pracuje.
Rychlá volba


Aplikace zásad managementu jakosti ISO 9004
Aplikace zásad managementu jakosti nejen poskytuje přímý prospěch, ale také významně přispívá k řízení nákladů a rizik. Pro organizaci, její zákazníky a jiné zainteresované strany je důležité zvážení prospěchu, nákladů a managementu rizik. Zahrnutí úvah o celkové výkonnosti organizace může mít dopad na:
- loajalitu zákazníka,
- opakované obchodování a reference,
- provozní výsledky, např. tržby a podíl na trhu,
- pružné a rychlé reakce na příležitosti na trhu,
- náklady a doby cyklu prostřednictvím efektivního a účinného využívání zdrojů,
- zaměření procesů, kterými se nejlépe dosáhne požadovaných výsledků,
- konkurenční výhody prostřednictvím zlepšených způsobilostí organizace,
- chápání a motivaci zaměstnanců ohledně záměrů a cílů organizace, stejně jako na jejich účast na neustálém zlepšování,
- důvěru zainteresovaných stran v efektivnost a účinnost organizace, prokazovanou finančním a sociálním prospěchem vyplývajícím z výkonnosti organizace, životním cyklem produktu a dobrým jménem organizace,
- schopnost vytvořit hodnotu jak pro organizaci, tak pro její dodavatele a to optimalizací nákladů a zdrojů, stejně jako pružností a rychlostí společných reakcí na měnící se trhy.
Procesní přístup normy ISO 9004
Tato mezinárodní norma podporuje přijímání procesního přístupu při vývoji, uplatňování a zlepšování efektivnosti a účinnosti systému managementu jakosti s cílem zvýšit spokojenost zainteresované strany plněním jejích požadavků. Aby organizace fungovala efektivně a účinně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy, je považována za proces. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup pro další proces. Aplikace systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a řízením lze nazývat „procesní přístup“. Výhodou procesního přístupu je nepřetržité řízení vazeb mezi jednotlivými procesy v rámci systému procesů, jakož i jejich kombinování a vzájemné působení.
Komu je určena norma ISO 9004?
V ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cílů systému managementu jakosti, než poskytuje ISO 9001, zejména při neustálém zlepšování celkové výkonnosti a účinnosti organizace, stejně jako její efektivnosti. ISO 9004 se doporučuje jako návod pro organizace, jejichž vrcholové vedení chce směřovat nad rámec požadavků ISO 9001 ve snaze neustále zlepšovat výkonnost. Norma však není určena pro účely certifikace ani pro smluvní účely. Neboť je-li použita norma ISO 9004 v rámci systému managementu jakosti, zdůrazňuje důležitost:
a) pochopení požadavků a jejich plnění,
b) potřeby zvažovat procesy z hlediska přidané hodnoty,
c) dosahování zvýšení výkonnosti a efektivnosti procesů a
d) neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření.
Související normy
ČSN ISO 10001:2008 (01 0340) Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací
ČSN ISO 10002:2005 (01 0339) Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
ČSN ISO 10003:2009 (01 0341) Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace
ČSN ISO 10005:2006 (01 0332) Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality
ČSN ISO 10006:2004 ed. 2 (01 0333) Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů
ČSN ISO 10007:2004 (01 0334) Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management konfigurace
ČSN EN ISO 10012:2003 (01 0360) Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
ČSN ISO/TR 10013:2002 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
ČSN ISO 10014:2007 (01 0335) Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů
ČSN ISO 10015:2001 (01 0337) Management jakosti – Směrnice pro výcvik
ČSN ISO/TR 10017:2004 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000
ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
ČSN ISO 14004:2016 (01 0904) Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (01 0904) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
4 body procesního přístupu
a) pochopení požadavků a jejich plnění,
b) potřeby zvažovat procesy z hlediska přidané hodnoty,
c) dosahování zvýšení výkonnosti a efektivnosti procesů a
d) neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření.
Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9000 a 14001