ČSN EN ISO 9001:2016
Tato mezinárodní norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality tam, kde organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.
Rychlá volba


Nová norma ČSN EN ISO 9001 : 2016
V září 2015 vyšlo novelizované vydání normy ISO 9001 : 2015 lze objednat zde v anglickém, francouzském nebo španělském jazyce. U nás v České republice již byla norma ISO 9001 : 2015 vydána v únoru 2016 což jako při jejím minulém vydání ztíží přehlednost, protože se jedná o ČSN EN ISO 9001 : 2016 (lze objednat zde v českém jazyce)
Zásady managementu kvality norem řady ISO 9001
Tato mezinárodní norma podporuje používání procesního přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Aby organizace fungovala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny za účelem přeměny vstupů na výstupy lze považovat za proces. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup pro další proces.Využití systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, lze nazývat „procesní přístup“.
Zpřísnění procesního přístupu ČSN EN ISO 9001:2016
Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neu- stálé řízení propojení jednotlivých procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb. Je-li takový přístup použit v systému managementu kvality, zdůrazňuje důležitost:
1) pochopení požadavků a jejich plnění,
2) potřeby posuzovat procesy z hlediska přidané hodnoty,
3) dosahování výsledků týkajících se výkonnosti a efektivnosti procesů a
4) neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření.
Model procesně orientovaného systému managementu kvality dle ISO 9001: 2015, znázorněný na obrázku 1 této normy, ukazuje propojení procesů uvedených v kapitolách 4 až 8. Z ilustrace v normě ISO 9001 je zřejmé, že při stanovování požadavků jakožto vstupů hrají významnou úlohu zákazníci. Monitorování spokojenosti zákazníka vyžaduje vyhodnocování informací týkajících se toho, jak zákazníci vnímají, zda organizace splnila jejich požadavky. Model na zmíněného obrázku 1 pokrývá všechny požadavky této mezinárodní normy, ale neznázorňuje procesy na podrobné úrovni. .
Proč zavádět normu ISO 9001?
Zavedení systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím organizace.
Tuto mezinárodní normu mohou používat interní a externí strany, včetně certifikačních orgánů při posuzování schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka, požadavky zákonů a předpisů aplikovaných na produkt a vlastní požadavky organizace.
Návrh a implementace systému managementu kvality organizace jsou ovlivňovány:
a) prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto prostředím,
b) jejími měnícími se potřebami,
c) jejími konkrétními cíli,
d) poskytovanými produkty,
e) používanými procesy,
f) velikostí a strukturou organizace.
Související normy
ČSN ISO 10001:2008 (01 0340) Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací
ČSN ISO 10002:2005 (01 0339) Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
ČSN ISO 10003:2009 (01 0341) Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace
ČSN ISO 10005:2006 (01 0332) Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality
ČSN ISO 10006:2004 ed. 2 (01 0333) Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů
ČSN ISO 10007:2004 (01 0334) Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management konfigurace
ČSN EN ISO 10012:2003 (01 0360) Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
ČSN ISO/TR 10013:2002 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
ČSN ISO 10014:2007 (01 0335) Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů
ČSN ISO 10015:2001 (01 0337) Management jakosti – Směrnice pro výcvik
ČSN ISO/TR 10017:2004 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000
ČSN ISO 10019:2005 (01 0338) Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb
ČSN EN ISO 19011:2012 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu kvality a/nebo systému environmentálního managementu
ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
6 vlivů implementace
a) prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto prostředím,
b) jejími měnícími se potřebami,
c) jejími konkrétními cíli,
d) poskytovanými produkty,
e) používanými procesy,
f) velikostí a strukturou organizace.


Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9001 a 14001