ČSN EN ISO 19011: 2019
Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro řízení programů auditů, provádění interních nebo externích auditů systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu, a rovněž pro odbornou způsobilost a hodnocení auditorů. V originále již vyšla jako ISO 19011: 2018 do soustavy českých státních norem bude převzata v lednu roku 2019
Rychlá volba


Směrnice pro auditování norem řady ISO 9000 a 14000
Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro řízení programů auditů, provádění interních nebo externích auditů systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu, a rovněž pro odbornou způsobilost a hodnocení auditorů.
Návod na auditování norem dle ISO 19011:2018
Návod v této mezinárodní normě je záměrně přizpůsobitelný. Jak je uvedeno na různých místech v textu, použití této směrnice může být rozdílné podle velikosti, povahy a složitosti auditované organizace, stejně tak jako podle cílů a předmětu prováděných auditů.
Jsou-li systémy managementu jakosti a environmentálního managementu zavedeny společně, je na rozhodnutí uživatele této mezinárodní normy, zda budou audity systémů managementu jakosti a environmentálního managementu prováděny odděleně nebo společně.
Ačkoliv se tato mezinárodní norma používá k auditování systémů managementu jakosti a/nebo systémů environmentálního managementu, je na zvážení uživatele, zda přizpůsobí nebo rozšíří tento návod tak, aby byl použitelný pro jiné typy auditů, včetně auditů jiných systémů managementu.
Komu je norma ISO 19011 určena?
Je určena k použití širokému okruhu potenciálních uživatelů, včetně auditorů, organizací zavádějících systémy managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu, organizací, které potřebují provádět audity systémů managementu jakosti a/nebo environmentálního managementu ze smluvních důvodů a organizací účastnících se školení/výcviku a certifikace auditorů, certifikace/ registrace systémů managementu, akreditace nebo normalizace v oblasti posuzování shody.
Tato mezinárodní norma poskytuje pouze návod, uživatelé ji však mohou využít k návrhu svých vlastních požadavků vztahujících se k auditu. Kromě toho mohou v této mezinárodní normě nalézt užitečné návody všechny organizace nebo jedinci, kteří mají zájem monitorovat shodu s požadavky, například shodu se specifikacemi produktu nebo se zákony a předpisy.
4 základní body normy
a) Zásady auditování
b) Řízení programu auditů
c) Činnosti při auditech
d) Odborná způsobilost a hodnocení auditorů

Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9000 a 14001