ČSN ISO 14004 : 2016
Tato mezinárodní norma ISO 14004 jako jedna ze souboru norem environmentálního managementu popisuje prvky systému environmentálního managementu a poskytuje organizacím návod pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu.
Rychlá volba


ISO 14004 : 2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
Tato mezinárodní norma zapracovaná jako ČSN EN ISO 14004: 2016 poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environmentálního managementu. Uvedený návod je určen pro organizaci, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, jenž přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro samotnou organizaci i její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvyšování environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností a dosahování environmentálních cílů. Návod v této mezinárodní normě může pomoci organizaci zvýšit environmentální výkonnost a umožňuje začlenit prvky systému environmentálního managementu do jejího hlavního procesu. Pro systematické zlepšování environmentálního managementu se návod v této mezinárodní normě může používat celý nebo zčásti. Slouží k poskytnutí doplňujícího vysvětlení koncepcí a požadavků. Přestože je návod v této mezinárodní normě EN ISO 14004 v souladu s modelem systému environmentálního managementu podle ISO 14001, není určen pro interpretaci požadavků ISO 14001. Takový systém může zásadně zlepšit schopnost organizace předvídat, identifikovat a řídit své interakce s životním prostředím, dosahovat environmentální cíle a zajistit, aby byly soustavně ve shodě s příslušnými právními požadavky a dalšími požadavky, kterým organizace podléhá. Pro ilustrativní účely jsou v této mezinárodní normě uvedeny příklady a přístupy. Není úmyslem je představit jako jediné z mnoha možností a ani jako nezbytně vhodné pro každou organizaci. Při navrhování a zavádění nebo vylepšování systému environmentálního managementu má organizace vybírat takové přístupy, které jsou přiměřené k jejich vlastním poměrům. Environmentální management tvoří neoddělitelnou součást celkového systému managementu organizace. Navrhování systému environmentálního managementu je neustálým a interaktivním procesem. Strukturu organizace, rozdělení odpovědnosti, praktické jednání, postupy, procesy a zdroje sloužící realizaci environmentální politiky, environmentálních cílů a cílových hodnot je možno zkoordinovat se stávajícími snahami v ostatních oblastech (např. provoz, financování, řízení jakosti, ochrana zdraví a bezpečnost práce).
Klíčové zásady ISO 14004 : 2016
Klíčové zásady pro vedoucí pracovníky, kteří vytvářejí, zavádějí nebo zdokonalují systém environmentálního managementu zahrnují potřebu:
– uznat, že environmentální management patří mezi nejvyšší priority organizace;
– vytvořit a udržovat komunikační a konstruktivní vztahy s interními a externími zainteresovanými stranami;
– identifikovat environmentální aspekty spojené s činností organizace, s jejími výrobky nebo službami;
– identifikovat požadavky právních předpisů a další požadavky, kterým organizace podléhá a které se vztahují k environmentálním aspektům organizace;
– zajistit závazek1 vedení a všech osob pracujících pro organizaci nebo z jejího pověření2 k ochraně životního prostředí, s jasným stanovením podřízenosti a odpovědnosti;
– podporovat environmentálně zaměřené plánování, a to v celém životním cyklu výrobku nebo služby;
– vytvořit postup pro dosažení environmentálních cílů a cílových hodnot;
– zajistit vhodné a dostatečné zdroje, včetně vzdělávání, k dosahování souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a s dalšími požadavky, kterým organizace podléhá, a k průběžnému dosahování environmentálních cílů a cílových hodnot;
– vyhodnocovat environmentální profil ve vztahu k environmentální politice, cílům a cílovým hodnotám a vyhledávat vhodné možnosti zlepšení;
– vytvořit řídící proces pro audit a přezkoumání systému environmentálního managementu a pro zjišťování možností zlepšování systému a tím i environmentálního profilu;
- podporovat vytvoření systému environmentálního managementu u smluvních partnerů a dodavatelů.
.
Koho se týkají normy ISO 14004?
Organizace mohou použít tuto mezinárodní normu nebo příbuzné ISO 14004 dokumenty různými způsoby, včetně:
– využití normy jako návodu pro vytvoření, zavedení, udržování nebo zlepšování svého systému environmentálního managementu, při vědomí toho, že tato mezinárodní norma není určena pro účely vlastního vyhlášení (samotnou organizací) nebo jiného posouzení shody a
– využití pro podporu zavedení nebo zlepšení svého systému environmentálního managementu.

Volba bude záviset na faktorech, jako jsou:
– celkové cíle organizace;
– stupeň rozvoje systému managementu organizace (tj. zda organizace již má zaveden systém řízení, který je schopný podporovat zahrnutí environmentálních hledisek);
– možné výhody a nevýhody ovlivňované takovými faktory, jako jsou současná a očekávaná pozice organizace na trhu, její dobré jméno, vztahy s ostatními subjekty a názory zainteresovaných stran a
– velikost organizace.
Související normy:
ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9004 :2010 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality
ČSN EN ISO 14001 : 2016 (01 0901)- Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
ČSN ISO 14015:2003 (01 0915) Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací
ČSN EN ISO 14020:2002 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
ČSN ISO 14021:2000 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)
ČSN ISO 14024:2000 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I -Zásady a postupy
ČSN EN ISO 14031:2014 (01 0931) Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
ČSN EN ISO 14040:1998 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
ČSN ISO/TR 14047:2004 (01 0947) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042
ČSN P ISO TS 14048 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů
ČSN ISO/TR 14049:2001 (01 0949) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ČSN ISO 14050:2004 (01 0950) Environmentální management - Slovník
ČSN ISO 10019:2005 (01 0338) Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb
ČSN 01 0962:2003 (01 0962) Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu. .
12 přínosů enviromentu
a) zákazníci jsou ujištěni o závazku vedení věnovat se příkladnému environmentálnímu managementu
b) jsou udržovány dobré vztahy s veřejností a obcí
c) jsou plněna kritéria pro investování a zlepšuje se přístup ke kapitálu
d) je zajištěno pojištění za rozumnou cenu
e) zlepšuje se image podniku a roste jeho podíl na trhu
f) zlepšuje se řízení nákladů
g) snižuje se počet nehod, za něž podnik nese právní odpovědnost
h) šetří se vstupními materiály a energií
i) usnadní se získávání povolení a souhlasů a splnění jejich požadavků
j) zvyšuje se vědomí závažnosti (environmentálního povědomí) u dodavatelů, smluvních partnerů a všech osob pracujících pro organizaci nebo z jejího pověření
k) podporuje se vývoj a sdílení řešení environmentálních problémů
l) zlepšují se vztahy mezi průmyslem a veřejnou správou

Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9000 a 14001