ČSN EN ISO 14001:2016
Úvodní norma k odvětvové problematice environmentálního managementu ISO 14001: 2016 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které mají organizaci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů, které berou v úvahu požadavky právních předpisů a informace o významných environmentálních aspektech. Je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky.
Rychlá volba


Nová norma ČSN EN ISO 14001:2016
V září 2015 vyšlo novelizované vydání normy ISO 14001: 2015 lze objednat zde v anglickém, francouzském nebo španělském jazyce. U nás v České republice je norma ISO 14001:2015 vydána v únoru 2016 což ztíží přehlednost, protože se bude jednat o ČSN EN ISO 14001 : 2016 (lze objednat zde v českém jazyce)
Úvod do environmentálního managementu norem řady ISO 14001
Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj vyjádřeného zainteresovanými stranami.
Tato mezinárodní norma je založena na metodologii známé jako Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (PDCA).
Přemět normy ISO 14001
Systematické využívání a zavedení řady metod environmentálního managementu může přispět k dosažení optimálních výsledků pro všechny zainteresované strany. Přijetí této mezinárodní normy však samo o sobě nemůže zajistit dosažení optimálních environmentálních výsledků. V zájmu dosažení environmentálních cílů může systém environmentálního managementu vést organizaci k tomu, aby vzala v úvahu zavedení nejlepších dostupných technik tam, kde je to vhodné a ekonomicky únosné, a aby plně zvážila nákladovou efektivnost takových technik. . Tato mezinárodní norma neobsahuje požadavky na jiné systémy managementu, jako jsou systémy pro management jakosti, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, finanční management nebo management rizik, přestože její prvky mohou být přiřazeny nebo integrovány s prvky těchto jiných systémů managementu. Pro organizaci je možné upravit svůj (své) stávající systém(-y) s cílem vytvoření systému environmentálního managementu, který je v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Je však třeba zdůraznit, že použití různých prvků systému managementu se může lišit v závislosti na zamýšleném účelu a zapojených zainteresovaných stranách.
Lze použít procesní přístup u ISO 14001?
ANO. Mnoho organizací řídí své činnosti pomocí systému procesů a jejich vzájemným působením, což může být nazváno „procesním přístupem“. ISO 9001 podporuje použití procesního přístupu. Jelikož metodologie PDCA se může použít na všechny procesy, jsou obě metodologie považovány za slučitelné. Tato mezinárodní norma obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního managementu jsou odkazovány na ISO 14004.
Související normy:
ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9004 :2010 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality
ČSN ISO 14004:2016 (01 0904) Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ČSN ISO 14015:2003 (01 0915) Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací
ČSN EN ISO 14020:2002 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
ČSN ISO 14021:2000 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)
ČSN ISO 14024:2000 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I -Zásady a postupy
ČSN EN ISO 14031:2014 (01 0931) Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
ČSN EN ISO 14040:1998 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
ČSN ISO/TR 14047:2004 (01 0947) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042
ČSN P ISO TS 14048 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů
ČSN ISO/TR 14049:2001 (01 0949) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ČSN ISO 14050:2004 (01 0950) Environmentální management - Slovník
ČSN ISO 10019:2005 (01 0338) Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb
ČSN 01 0962:2003 (01 0962) Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu.
PDCA
Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální politikou organizace.

Dělej: uplatňuj procesy.

Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích.

Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému environmentálního managementu.


Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9000 a 14001