ČSN EN ISO 10012
Tato mezinárodní norma zahrnuje jak požadavky, tak návod pro uplatňování systému managementu měření a může být vhodná při zlepšování činností měření a jakosti produktů.
Rychlá volba


Úvod do systémů měření dle ISO 10012
Efektivní systém managementu měření zabezpečuje způsobilost měřicího vybavení a procesů měření k jejich zamýšlenému použití a je významný z hlediska dosažení cílů jakosti produktu a řízení rizika nesprávných výsledků měření. Cílem systému managementu měření je řízení rizika, že výstupem měřicího vybavení a procesů měření by mohly být nesprávné výsledky ovlivňující jakost produktů organizace. Metody používané v systému managementu měření jsou od základního ověřování vybavení až po aplikaci statistických metod při řízení procesu měření.
Vyjádření procesu měření dle ISO 10012
V této mezinárodní normě, termín „proces měření“ vyjadřuje fyzické činnosti při měření (například při návrhu a vývoji, zkoušce, ve výrobě, při kontrole ).
Jedna ze zásad managementu uvedených v ISO 9000 určuje procesně orientovaný přístup. Procesy měření mají být považovány za specifické procesy, jejichž cílem je podpora jakosti produktů vyráběných organizací. Aplikace modelu systému managementu měření platného podle této mezinárodní normy je uvedena na obrázku 1. v normě EN ISO 10012. .
Kdo může odkazovat na normu ISO 10012?
a) zákazník při specifikování požadovaných produktů
b) dodavatel při specifikování nabízených produktů
c) legislativní nebo zákonodárné orgány
d) při posuzování a auditu systémů managementu měření
Citované normy:
ČSN EN ISO 9000:2001 (01 0300) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník
Tato norma již však byla zrušena a nahrazena novým vydáním z roku 2016.

4 odkazy na ISO 10012
a) zákazník
b) dodavatel
c) legislativní nebo zákonodárné orgány
d) posuzování a audit systémů managementu měření

Technické normy
Křimická 134
31813 Plzeň

 | +420 377 387 684

Copyright © 2000-2018 ISO-normy.cz | All Rights Reserved
Parterské weby www.technickenormy.cz | Mezinárodní normy ISO a Evropské normy

Design provided by ISO-Normy - Váš partner pro ISO 9000 a 14001